เกี่ยวกับเรา


     บริษัท อีเอสคิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งตั้งแต่ปี 2551 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท โดยกลุ่มวิศวกรที่มีวิสัยทัศน์ในทิศทางเดียวกันต้องการให้ส่งมอบงาน
ก่อสร้างที่มีคุณภาพงานที่ดีมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของลูกค้าภายใต้งบประมาณ ที่เหมาะสมในระยะเวลาที่จำกัดประกอบกับมีความปลอดภัยในงานก่อสร้าง     

     นับจากวันที่เริ่มก่อตั้งมาจนถึงวันนี้ เป็นเวลากว่า 10 ปี บริษัทอีเอสคิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดมีการเติบโตขึ้นเป็นลำดับบริษัทฯ ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5 ล้านบาท
และมีแผนจะเพิ่มขึ้นอีกในอนาคต บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจ และได้รับการยอมรับ จากลูกค้าเป็นจำนวนมาก มีผลงานการก่อสร้างที่หลากหลาย
อาทิเช่น กลุ่มโรงงาน อุตสาหกรรม กลุ่มโรงพยาบาล กลุ่มสำนักงาน กลุ่มร้านค้าต่างๆ กลุ่ม Fitness Club และกลุ่ม Showroom

     บริษัท อีเอสคิว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้าใน งานก่อสร้างทุกประเภท อันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญในความสำเร็จของธุรกิจบริษัทฯ
พร้อมให้คำปรึกษาตั้งแต่งานออกแบบ งานก่อสร้าง จนกระทั่งงานซ่อมบำรุงภายหลัง ก่อสร้างแล้วเสร็จ ด้วยทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ และมากด้วยประสบการณ์
ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่าได้จะรับงานบริการที่ประทับใจ พร้อมคุณภาพของงานก่อสร้างที่ดี ได้มาตรฐาน คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้ลงทุน


วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำ ด้านธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่ครบวงจร
ทั้งด้านการบริการ อย่างมืออาชีพ
คุณภาพและมาตรฐานงานก่อสร้างระดับสูงภายในเวลาที่รวดเร็ว
โดยยึดหลักความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ 

พันธกิจ

  1. ดำเนินธุรกิจที่ให้บริการครบวงจรทางด้านงานติดตั้ง งานออกแบบ และให้คำปรึกษา ระบบวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสุขาภิบาล ตลอดจนงานด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ของอาคารทุกประเภท
  2. ส่งมอบงานที่มีคุณภาพได้มาตรฐานทั้งด้านคุณภาพ และความปลอดภัย ทำงานอยู่ในกรอบงบประมาณ และระยะเวลาที่กำหนด เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกค้า
  3. ดำเนินงานภายใต้หลักธรรมภิบาล มุ่งเน้นมาตรฐานความปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน เพื่อการเจริญเติบโตอย่าง ยั่งยืนขององค์กร
  4. พัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพ และขีดจำกัดของการทำงาน ให้มีทั้ง ประสิทธิภาพESQ Engineering Co.,Ltd

เลขที่ 3 ซอยพหลโยธิน 24 แยก 4-3 
เขตจตุจักร แขวงจอมพล
กรุงเทพ 10900
02-512-6138
081-458-7732